top of page

Politikalarımız

Müşteri Memnuniyeti Politikası


PMO Proje Yönetim Danışmanlık, Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri olarak müşterilerimizden gelen talep ve bildirimleri; yasal mevzuat şartlarını dikkate alarak değerlendirip, müşteri memnuniyetine dönüştürmek ve etkinliğini ölçerek sürekli iyileştirmek en önemli önceliğimizdir. Müşterilerimizden gelen tüm olumsuz geri bildirimleri müşteri odaklı olarak çözmeyi taahhüt ederiz.
Müşterilerimizin talep ve olumsuz bildirimlerine karşı açık olarak tüm talep ve olumsuz bildirimleri şeffaf, hızlı ve güven verici bir şekilde çözerek, konusu ve önem derecesi ne olursa olsun özenli, adil ve tarafsız olarak incelemek; inceleme sonucunda çözüm ve/veya çözüm alternatifleri sunmayı, tüm ilgili taraflarla iletişim kanalları oluşturup, bilgi akışını ve izlenebilirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz.


Ürün ve hizmet memnuniyet ölçümleme çalışmalarını yaparak, müşterilerimizin beklentilerini ve önerilerini öğrenerek, müşteri odaklı çözümler sunmayı, müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, hizmet, sistem ve süreçlerdeki iyileştirme imkanlarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmayı amaçlamaktayız.
Memnuniyetsizliklerin tekrarlanmaması için, gelişime açık alanların belirlenmesi ve etkinliğin arttırılmasına yönelik düzenli gözden geçirme çalışmaları yaparak, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamayı, müşterilerimizle ilgili bilgileri Bilgi Güvenliği Politikamıza uygun olarak korumayı ve müşterilerimizin taleplerini ve geri bildirimlerini ulaştırmalarını ve en hızlı şekilde cevaplanmasını sağlamayı temel ilke olarak ele almaktayız.

 

Kalite Politikası


PMO Proje Yönetim Danışmanlık, Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hizmetleri yerine getirirken müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak belirleyip, bu ihtiyaçları karşılamak için doğru strateji ve yöntem ile müşterilerimize katma değer sağlayan ve sürekli gelişime ve değişime açık  hizmetler sunmayı amaçlamaktayız.


PMO olarak yürütmekte olduğumuz süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve müşterilerle paylaşılmasını, projelerin bütün evrelerinde kapsam, kalite, zaman ve maliyet hedeflerinin ve müşteri beklentilerinin karşılanmasını hedeflemekteyiz. 


Uluslararası proje yönetim standartlarının benimsenmesi, uygulanması ve teknoloji ve yenilikleri takip edip uygulayarak verimliliğimizi arttırmayı amaçlamaktayız.


Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için etik değerlerin ön planda tutulduğu çalışma disiplinini sağlamayı, çalışanlarımızın cinsiyeti, milliyeti, inancı, etnik kökeni,  medeni durumu,  cinsel tercihleri değil, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek değerlendirmeyi ilke olarak benimsemekteyiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası


PMO Proje Yönetim Danışmanlık, Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri olarak faaliyetlerimiz sırasında merkez ofiste ve tüm şantiyelerimizde, iş sürekliliğinin sağlanması, güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve risklerin en aza indirilmesi, şirket içi bütünlüğün sağlanması, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunması için gerekli önlemleri almayı önemsemekteyiz.


Teknoloji altyapımız üzerinde oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgiler ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı sistemlerin belirli risklere karşı en uygun şekilde korunması,  şirketimize ve müşterilerimize ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemlerin kullanılması ve korunması için gerekli önlemleri alarak sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.


Hedeflerimizi yerine getirmek için teknoloji altyapısı gereği belirlenen akış içinde bilgiler kontrol edilir ve izlenir, bilgilerin gizlilik dereceleri ve erişim yetkileri belirlenir ve teknoloji altyapısı üzerinde değişik ortamlarda saklanan bilgi / veriler depolanır. 
Sektöre ilişkin mevzuata tam uyumluluk sağlanarak, tedarikçilerimizle/müşterilerimizle/iş ortaklarımızla yapılan tüm sözleşmelerde güvenlik yükümlülükleri dikkate almak ve  müşterilerimizin ve İş Ortaklarımızın bilgilerinin saklandığı ve işlendiği ortamlara yetkisiz kişilerin girmesi ve yetkisiz kişilerin bilgilere erişmesini engellemek temel Bilgi Güvenliği ilkelerimizdir.

İş Sürekliliği Politikası

PMO’nun İş Sürekliliği Politikası; en olumsuz koşullarda dahi müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilmektir. Buna yönelik olarak, operasyonların ve hizmetlerin güvenliğine, çalışanların ve paydaşların güvenliğine ve sağlığına en üst değeri vererek yürütülmesi hedeflenir. 

İSG-Ç Politikası

PMO Proje Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti., Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hizmetlerin çevreye duyarlı ve güvenli bir şekilde işleyişini sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak benimsemekteyiz.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak belirleyip, bu ihtiyaçları karşılamak için doğru strateji ve yöntem ile müşterilerimize katma değer sağlayan ve sürekli gelişime ve değişime açık  hizmetler sunmaktır. PMO Proje Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti., Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hizmetlerin çevreye duyarlı ve güvenli bir şekilde işleyişini sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak benimsemekteyiz.

PMO iş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı önlemek ve çevreyi korumak için tüm faaliyetlerinde güvenli çalışma yöntemlerini uygulayarak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre politikasını belirlemeyi kendisine ilke edinmiştir. İSG-Ç amaç ve hedeflerini oluşturarak İSG-Ç Yönetim Sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi için devamlı çaba gösterecektir.

PMO Yönetimi, kazaları önlemeye, çevreyi korumaya, kendi çalışanlarının ve alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin ve halkın sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik uygulamalarını proaktif şekilde gerçekleştirmeyi temel değerlerinden biri haline getirerek bu amaca ulaşmaya kararlıdır.

Faaliyet alanlarında çalışan her bir çalışanın sağlığı ve güvenliği bizler için yüksek öneme sahiptir. Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına yönelik hedeflerin, tüm alt yüklenicilerinin katılımı ve şirket çalışanlarının kendi güvenliklerinden sorumlu olması bilinci ile başarılabileceğine inanmaktayız.

PMO, faaliyet gösterdiği ülkelerin yürürlükteki ilgili mevzuatına, uluslararası kabul görmüş iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre uygulamalarına, standartlara, işverenlerinin iş sağlığını, iş güvenliğini teşvik ve çevreyi korumaya yönelik taleplerine uyacaktır. 

Hedeflerimize;

  • İSG-Ç Yönetim Sistemi uygulamalarının, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak oluşturulması, dağıtılması, geliştirilmesi, takip edilmesi ve yerel İSG-Ç mevzuatına ve işverenlerimizin taleplerine uygun olarak gerekli görüldüğünde revize edilmesi,

  • Her düzeyde çalışana İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre uygulamalarının ortak bir sorumluluk olduğu bilincinin benimsetilmesi,

  • Her düzeyde katılım ile tehlikelerin belirlenip ortadan kaldırılması, azaltılması ve risk değerlendirmeleri yoluyla kontrol altına alınarak bulguların çalışanlarımıza aktarılması,

 

  • Şirket faaliyetlerine dahil olan tüm personelin gerekli İSG-Ç eğitimlerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi,

  • Nitelikli İSG-Ç personelinin atanması ve yeterli kaynakların sağlanması,

  • Faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması, faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan atık miktarının en az seviyeye indirilerek bertarafının sağlanması yöntemleri ile ulaşacağımıza inanmaktayız.

PMO bu politika doğrultusunda İSG-Ç Yönetim Sistemini, tüm faaliyet alanlarımızda uygulayacak, sürekli olarak takip ederek sürdürülebilir şekilde geliştirecektir.

bottom of page