top of page

Proje ve İnşaat Yönetimi 

Projenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, zamanında ve bütçeyle teslim edilmesini sağlıyoruz. Birlikte, tüm hedeflerinizi ve hedeflerinizi karşıladığından emin olmak için projenizin her yönünü tanımlarız, planlar, uygular ve entegre ederiz.
 
Projeleri, en yüksek kaliteye ulaştırmayı hedefliyoruz, aynı zamanda, başlatmadan tamamlamaya kadar genel verimliliği koruyoruz. Bu yaklaşım istikrarlı bir çalışma sağlar ve zaman ve kalite arasındaki mükemmel dengeye çarpar.
 
Projenizi gerçeğe dönüştürerek, projenizin güvenli bir şekilde ve en yüksek uluslararası standartlara ulaştırılmasını sağlamak için tüm paydaşlarla öncelikleri belirliyor ve faaliyetlerimizi koordine ediyoruz.

TASARIM VE İHALE YÖNETİMİ

Konsept & Final Tasarım Yönetimi

 

İşveren tarafından yaptırılmış olan çok disiplinli uygulama projelerinin denetlenmesi işidir. Bu aktivite kapsamında Proje Yönetim Ekibi;

Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı ve Yangın uygulama projelerini inceler ve tespitlerini proje ofisleri ile paylaşarak düzeltmelerin yapılmasını sağlar,


Belirlenen Proje grupları arasında uygulama üretimi aşamasındaki teknik koordinasyonu sağlar;


Dizayn projelerinin uygulamaya yönelik teknik doğruluk seviyelerini kontrol eder,


Değer Mühendisliği konularında yorumlarını tablolar halinde sunar ve işverenin onayını alır, ardından proje gruplarına gerekli düzenlemeleri yaptırır.


İlgili danışmanlarla (cephe, yangın, asansör, Leed, akustik, aydınlatma, iş güvenliği) gerekli koordinasyonu sağlar.

 

Bütçe ve İş Programı Planlama Yönetimi

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;


Projelerin işveren talepleri ile sonlandırılmasıyla birlikte işverene yaklaşık bütçe sunumunu yapar.


Bu işin biteceği optimum süreyi Primavera programını kullanarak master iş programı olarak şekillendirir ve işveren onayına sunar. Bu iş programının yüklenici tarafından uygulanma durumunu kontrol eder ve gerekli uyarıları yapar.


Primavera iş programı ile yapılan tabloya yaklaşık bütçeyi de koyarak işverene nakit akış projeksiyonunu sunar.

Satınalma Planlaması ve Yönetimi

 

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;


Onaylanmış iş programına göre satınalma önceliklerini belirler.


İşveren – ana yüklenici satın alma taleplerini değerlendirir ve bu konuda gerekli raporunu işverene sunar.

 

İşveren Temini Malzemeleri içeren Stratejik Satınalma Programını oluşturur.

 

İhale Hazırlıkları Yönetimi

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;
 

Proje Müellifleri tarafından hazırlanmış ihale dokümanlarını inceler. Gerekli uyarılarını yapar.
 

İhale paketinin ekleri olan keşif listelerinin, şartnamelerin, projelerin eksiksiz ve tam olarak hazırlanmasını sağlar.
 

Yüklenici bulunması konusunda talep edilmesi durumunda destek olur.
 

Yüklenici ön yeterlilik (finansal ve teknik iş yapabilme becerisi) bilgilerini inceler. İşverene raporunu sunar.


Yüklenici adaylarından gelen teklifleri karşılaştırma tablosu yaparak işverene sunar ve yüklenici seçiminde işverene yardımcı olur.

İNŞAAT YÖNETİMİ

Fiziksel Gerçekleşme Takibi ve Kontrolü

 

Bu aktivite kapsamında Proje Yönetim Ekibi;


YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak Master ve Detaylı Proje Plan’larının kontrol edilmesi, İŞVEREN ile değerlendirilmesi ve sürecin Master Proje Planı’na uygun olarak sürdürülmesinin sağlar.


YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak Master Proje Planı ve Detaylı Proje Planı çalışmalarında kritik aşamalar ve kısıtlar konusunda YÜKLENİCİ’nin bilgilendirilmesi ve olası sapmaların kontrol edilmesi ve çözüm sağlamaya yönelik proaktif önerilerin paylaşır.


İŞVEREN’in onayı alınması gereken hususlarda İŞVEREN’in doğru zamanda bilgilendirir, uyarır, sürece dahil olmasının sağlar, onay sürecini takip eder.


Aylık olarak İŞVEREN yetkililerine raporlama yapar; bu raporlarda projenin fiziki ve mali ilerlemelerinin değerlendirilmesi, işgücü verimliliği ve malzeme verimliliği değerlendirmeleri, güncel durumun ve saha fotoğraflarının paylaşılması, kalite hedefleri, bütçe ve süre açılarından değerlendirmelerde bulunulması, sapmaların ortaya koyulması vb. tüm verilerin detaylı olarak tariflenmesini içerir.


YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak periyodik raporların inceler, değerlendirme notları ile birlikte İŞVEREN’in bilgilendirilmesini sağlar.

 

Teknik Uygulama ve Saha Kontrolleri

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;


YÜKLENİCİ’ye resmi olarak (tutanakla) yer teslimini işverenler beraber yapar.


YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak iş güvenliği planları ve risk raporlarının değerlendirir, görevlendirme ve işleyişleri kontrol ederek İŞVEREN’e raporlar.
 

Geçerli teknik şartnamelere uygun kalite kontrol planlarını hazırlar ve YÜKLENİCİ’nin yapması veya yaptırması gereken test ve kontrollerin takibini yapar, sonuçları değerlendirir, varsa uygunsuzluklar için acil önlem alır.


Sahadaki rutin iş güvenliği kontrollerini yapar ve raporlar.

Zaman ve Tedarik Yönetimi

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;


Master Proje Planı ve Detaylı Proje Planı’nda kritik hedef tarihlerin proje hedeflerine uygun olarak tanımlar, gerçekleşmeleri takip eder, ilerleme sonuçlarını değerlendirilerek rapor haline getirir ve İŞVEREN’e sunar.
 

Yüklenici tarafından hazırlanan ve takip edilen satınalma planında verilen ve stratejik açıdan önemli malzemelerin teminini takip eder,

 

Master Proje Planı ve Detaylı Proje Planı’nda kritik durumların oluşması ihtimalinde İŞVEREN bilgisi dahilinde sürece müdahil olur.


İŞVEREN tarafından temin edilmesine karar verilen malzemeler için piyasa araştırması yapar, sipariş ve satınalma aşamalarının İŞVEREN yetkilileri ile birlikte yönetir.


YÜKLENİCİ’nin sözleşmesi gereğince sağlamakla yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında iş yerine getirildiğinin ve çalışır halde bulundurulduğunun takip eder.

Değişiklik Yönetimi

 

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;

İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’den gelebilecek değişiklik taleplerini etüt eder, analizleri kontrol eder, taleplere yönelik öneriler geliştirir ve İŞVEREN onayına sunularak, kararların alınmasının sağlar,


Değişiklik talepleri ve sonuçları ile ilgili envanter hazırlar,


İŞVEREN tarafından, gerekli görüldüğü durumlarda İşyeri dahilinde başka yükleniciler ile yapılması gerekli görülen iş kapsamları ile ilgili değişiklik emirleri ve ilave taleplerin koordinasyonu yapar ve takip eder,


İhale kapsamında olabilecek artış ve azalışları takip eder, kalite, süre ve maliyet etkilerinin değerlendirir, kontrol eder, gereken koordinasyonun sağlar.

 

Sözleşme Yönetimi, Değer Mühendisliği ve Maliyet Kontrolü

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;
 

YÜKLENİCİ ve İŞVEREN arasında imzalanan sözleşme ve eklerindeki esasların uygulama süreci içerisinde Yüklenici tarafından yerine getirilmesinin sağlar ve kontrol eder.


Uygulama süreci kapsamında İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında yapılacak idari yazışmalar ve hak taleplerini değerlendirir ve İŞVEREN’e destek olur.

Değer mühendisliği yapılmasına karar verilen imalatlarda, değer mühendisliği çalışmalarının fayda-maliyet prensiplerine dayanarak yönetir, bu kapsamda YÜKLENİCİ’nin yapacağı ihalelere eşlik eder,


Uygulama süreci başında İŞVEREN’e sunulmak üzere Proje’nin uygulama bütçesinin oluşturulması ile; değişiklik talepleri, yeni birim fiyatlar ve değer mühendisliği çalışmaları neticesinde oluşacak değişiklik ve sapmaların bütçe çalışmasında periyodik olarak güncellenmesini yapar ve raporlar.


Bütçede sapmalara neden olacak faktörlerin monitör eder, proje, malzeme ve/veya piyasa değişikliklerinin bütçeye etkilerinin saptar ve sonuçlarının İŞVEREN’e raporlayarak kararların alınmasının sağlar,


Hakedişleri ve ataşmanları gerçekleşme ve sözleşme şartlarına uygunluk açısından kontrol edilmesi, varsa düzeltmelerin yaptırılmasının ardından onaylanarak İŞVEREN onayına sunar.


Uygulama süreçlerinde işlerin teknik-idari şartnameler ve sözleşme koşullarına uygun olarak yapılmasını sağlar, kapsam artış ve azalmalarının kontrolünün yapar.


Her türlü yeni birim fiyat talebini; birim fiyat analizlerinin incelenerek oluşturulan yeni birim fiyatların piyasa şartlarına uygunluğunun kontrol eder ve İŞVEREN onayına sunar.


WBS bazlı Master ve Detaylı Proje Planları ile uyumlu bütçe ve nakit akışı tablolarının YÜKLENİCİ tarafından hazırlanması sağlar,süreç boyunca monitör edilmesi ve İŞVEREN’e periyodik raporlanmasını yapar.


Talep edilmesi durumunda banka raporlama hizmetlerini sunar.

TESLİM AŞAMASI YÖNETİMİ

Test ve Devreye Alma Süreçlerinin Yönetilmesi

 

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;

Proje Müellifleri, Danışmanlar ve YÜKLENİCİ ile test ve devreye alma prosedürlerini hazırlatır ve yönetir.
 

Tesisin işletmeye alınmasına ait dokümantasyonları, imalatçı firmaların garanti belgelerini ve işletme talimatlarını YÜKLENİCİ’den temin eder, gerekli her türlü belge ve bilgiyi ilgili yükleniciden toparlar, gerektiği kadar çoğaltılmasını ve işverene teslimini sağlar.


İşletme yetkililerine teslimlerin yapılmasını sağlar, işletmede görev alacak personelin Yüklenici ve/veya ekipman-sistem üreticileri tarafından eğitime tabi tutulmasını koordine eder.
 

Sistemlerin bakım onarım prosedürleri ve periyodik bakım programlarını YÜKLENİCİ’ye hazırlatır ve İŞVEREN’e teslim eder.

Geçici Kabul ve Kesin Kabul Süreçlerinin Yönetilmesi

 

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;

Geçici ve Kesin Kabul planlamalarını hazırlatır, bu kabullerde kullanılacak mahal bazlı tespit-tutanak-rapor formatlarını oluşturur, İŞVEREN onayına sunar.


Geçici ve Kesin Kabul Heyetlerini İŞVEREN ile birlikte oluşturur, Kabul süreçlerinde ilgili disiplinlerdeki mühendis, mimar ve uzmanlarla eşlik eder,


İŞVEREN tarafından onaylanan formatlar ve geçerli kabul kriterleri doğrultusunda, oluşturulacak komisyon ile birlikte Kabul denetimlerini yapar, aşamalı olarak uygun olmayan imalatların tespitlerini yapar,

 

Geçici ve Kesin Kabul tutanaklarını tutar, eksikliklerinin tamamlatarak sonuçlandırır.


YÜKLENİCİ’nin hazırlayacağı kesin hesabı kontrol eder , onaylanarak İŞVEREN onayına sunar.

bottom of page